ПОЛОЖЕННЯ

про функціонування офіційного вебсайту Комунальної

установи «Міський міжшкільний навчально-виробничий комбінат» Сумської міської ради

 

1. Загальні положення

1.1. Це положення розроблено відповідно до Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про інформацію», «Про захист інформації в Інформаційно-телекомунікаційних системах», «Про авторське право і суміжні права», «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації», Указів Президента України від 31 червня 2000 року № 928/2000 «Про заходи щодо розвитку національної складової глобальної інформаційної мережі Інтернет та забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні», визначає статус вебсайту (далі — Вебсайт) Комунальної установи «Міський міжшкільний навчально-виробничий комбінат» Сумської міської ради mmnvk-smr.at.ua як офіційного інформаційного ресурсу у мережі Інтернет та встановлює мету, завдання, структуру, регламент функціонування, порядок розміщення на ньому інформаційних матеріалів (далі - інформація).

1.2. Вебсайт є офіційним джерелом інформації, яке забезпечує висвітлення діяльності Комунальної установи Міський міжшкільний навчально-виробничий комбінат» Сумської міської ради, взаємообмін інформацією з учасниками освітнього процесу, закладами та установами системи освіти міста, області, країни, органами державної влади України, органами місцевого самоврядування, неурядовими організаціями та громадськістю з питань, пов'язаних з діяльністю закладу освіти.

1.3. Вебсайт функціонує відповідно до чинного законодавства та даного положення.

 

2. Мета та завдання

2.1. Метою Вебсайту є забезпечення офіційної інформації про Комунальну установу Міський міжшкільний навчально-виробничий комбінат» Сумської міської ради в мережі Інтернет, оперативне та об’єктивне інформування громадськості про діяльність закладу освіти, включення навчального закладу в єдиний освітній інформаційний простір.

 

2.2. Завдання:

-позитивна презентація інформації про досягнення здобувачів освіти та педагогічного колективу, про особливості закладу освіти, історії його розвитку, про освітні програми та проекти;

- систематичне інформування учасників освітнього процесу про діяльність закладу освіти;

 - формування позитивного іміджу закладу освіти;

- здійснення обміну педагогічним досвідом та демонстрація досягнень педагогічного та учнівського колективів;

- створення умов для мережевої взаємодії всіх учасників освітнього процесу: педагогів, здобувачів освіти, батьків, випускників, громадських організацій та зацікавлених осіб;

- створення умов мережевої взаємодії закладу освіта з іншими установами,

- стимулювання творчої активності вчителів та здобувачів освіти;

- підвищення ролі інформатизації освіти, організація навчання з використанням мережевих освітніх ресурсів.

 

3. Офіційна адреса вебсайту та можливість використання

3.1. Адреса офіційного сайту закладу освіти у мережі Інтернет https:// mmnvk-smr.at.ua/.

3.2. На. бланках закладу освіти поруч із юридичною адресою та телефонами зазначається адреса офіційного сайту та адреса його електронної пошти.

3.3. Забороняється використовувати адресу закладу освіти в цілях, що не пов’язані із його діяльністю, з метою отримання прибутку, а також з порушенням законодавства України.

 

4. Правила користування офіційним сайтом

4.1 Офіційний сайт є інформаційним ресурсом, відкритим для всіх користувачів мережі Інтернет без будь-яких статевих, вікових, расових, релігійних чи інших обмежень.

4.2. Забороняється:

– знищення чи фальсифікація матеріалів, розміщених на сайті;

– розмішувати на шкільному сайті інформаційні матеріали, які вміщують заклики до насильства, розпалювання соціальної та расової ворожнечі, міжнаціональних та релігійних чвар; екстремістські релігійні та політичні ідеї та інші інформаційні матеріали, які заборонені законодавством України.

4.3. Розміщення інформації рекламно-комерційного характеру допускаються лише за умови дозволу директора КУ «ММНВК» СМР. Умови розміщення такої інформації регламентуються відповідними угодами.

4.4. Частина інформаційного ресурсу, який формується за ініціативи підрозділів творчих колективів, педагогів, здобувачів освіти, може бути розміщена на окремих блогах та сайтах, доступ до яких організовується із сайту закладу освіти.

 

5. Організація інформаційного наповнення та функціонування сайту

5.1. Інформаційний ресурс Сайту формується у відповідності до діяльності всіх структурних підрозділів закладу освіти, вчителів, здобувачів освіти, батьків, ділових партнерів та зацікавлених осіб.

5.2. Інформаційний ресурс Сайту є відкритим і загальнодоступним.

5.3. Користувачем Сайту може бути, будь-яка особа, яка має технічні можливості виходу до мережі Інтернет.

5.4. Зареєстрованим користувачем Сайту може бути особа, яка має технічні можливості виходу до мережі Інтернет та пройшла процедуру реєстрації.

5.5. Основними інформаційно-ресурсними компонентами Сайту є:

– контактна інформація про заклад освіти (адреса, номери телефонів, адреса електронної пошти, карта проїзду);

– дані про адміністрацію;

– довідкові матеріали про навчальні програми, порядок вступу до закладу освіти;

– електронні версії організаційних документів закладу освіти;

– матеріали по організації освітнього процесу, режим навчання;

– навчально-методичні матеріали вчителів закладу освіти;

– матеріали про науково-дослідницьку діяльність учнів та їх участь в олімпіадах та конкурсах;

– електронні каталоги інформаційних ресурсів школи;

– інформація про події (свята, конференції, конкурси);

– матеріали про персоналії (керівники, вчителі, працівники, випускники, ділові партнери).

5.6. Організаційне забезпечення Сайту покладається на адміністрацію закладу освіти, а також відповідальних осіб, і включає в себе:

– забезпечення своєчасного розміщення отриманої інформації, а також перевірка справності електронних посилань;

– вирішення поточних питань, пов'язаних із оновленням інформації на Сайті;

– розгляд пропозицій щодо зміни дизайну та структури Сайту;

– проведення моніторингу відвідуваності сайту.

5.7. Суперечності стосовно функціонування, інформаційного наповнення та оновлення Сайту розглядаються адміністрацією КУ «ММНВК» СМР.

5.8. Інформація для розміщення на сайті подається у наступному вигляді і має відповідати наступним вимогам:

– документи, що містять переважно текстові дані – у форматі Microsoft Word, шрифт Times New Roman, розмір 14;

– ілюстративний графічний матеріал - графічні файли у форматі JPG і з максимальним розміром файлу до 5 Мб;

– презентації – у форматі Microsoft Power Point;

– повні тексти (конспекти, консультації, методичні рекомендації тощо), які розміщуються для вільного завантаження, подаються у форматі Microsoft Word, шрифт Times New Roman, розмір 14 у вигляді архівованої папки з файлами. Назва папки повинна містити прізвище, ім’я та по батькові автора матеріалу.

назва файлу подається латиницею без пропусків малими прописними літерами.

5.9. Інформація не повинна містити:

– ненормативної лексики;

– відомостей, що порушують конституційні права людини і громадянина;

– розголошення державної та комерційної таємниці.

5.10. Інформація повинна відповідати офіційно-діловому, публіцистичному або науковому стилю мовлення та містити список використаних джерел інформації та/або посилання на використані веб-ресурси.

5.11. Інформація, що не відповідає вимогам зазначених у пунктах 5.8, 5.9 та 5.10 цього розділу Положення, повертаються на доопрацювання особі, що надала інформацію.

5.12. 3а достовірність, якість та зміст інформації відповідає особа, що подає дану інформацію.

5.13.Інформація та документи, передбачені ч.2, 3 ст.30 Закону України «Про освіту», якщо вони не віднесені  до категорії інформації з обмеженим доступом, розміщуються на сайті протягом 10 робочих днів з дня їх затвердження чи внесення змін до них.

5.14.Оновлення сайту проводиться не рідше одного разу на місяць. Розділ «Новини» поповнюються (за можливості) не рідше двох раз на місяць.

5.15. При порушенні пункту 4.2., а також пункту 5.9. цього Положення відповідальна особа може бути притягнута до адміністративної або кримінальної відповідальності згідно з чинним законодавством.

 

6. Персональні дані

6.1. При підготовці матеріалів для розміщення в Інтернеті, адміністрація КУ «ММНВК» СМР та розробники Сайту зобов'язані забезпечити виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних» (у ЗМІ від 02.07.2010).

6.2. Розробники Сайту зобов'язані збирати письмові дозволи на учасників заходів (їх батьків), які надають право розробникам публікувати персональні дані здобувачів освіти та педагогів на сайті  КУ «ММНВК» СМР.

6.3. Відомості про суб’єкт персональних даних можуть бути вилучені в будь-який час із загальнодоступних джерел персональних даних на вимогу суб’єкта персональних даних чи його законних представників.